3 năm thì hành Luật Báo chí: Cần sửa đổi toàn diện luật