Báo chí cần định hướng thông tin chủ động, kịp thời