Cần thực hiện nghiêm túc quy hoạch báo chí đã được phê duyệt