Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí