Tiêu điểm: Còn nhiều bất cập trong thi hành Luật Báo chí 2016